Obchodné podmienky 

 

  

I. Všeobecné ustanovenia  

 

     Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú rovnako pre obidve strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúcej – Bc. Zuzany Mikolkovej Betinskej a jej zákazníkov – kupujúcich.

 

Prevádzkovateľ:

Bc. Zuzana Mikolková Betinská

Moyzesova 730/26, 015 01 Rajec, SR

Prevádzka – Štúrova 270/2, 015 01 Rajec, SR

IČO: 44856555

DIČ: 1049906000

IČ DPH: SK1049906000

 

Tel. číslo: +421 903 018 036 Bankové spojenie: 

VÚB, číslo účtu – 2616328759/0200

 

 

II. Predmet zmluvy

 

     Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

 

     Bc. Zuzana Mikolková Betinská, ďalej uvádzaná ako „predávajúci“, sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky.  

 

III. Miesto plnenia

 

     Miestom plnenia je sídlo predávajúceho, kde predávajúci predá tovar dopravcovi, alebo je miesto osobného odberu.

 

IV. Objednávanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

 

a)                   Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronické objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.  K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky alebo úhradou finančnej zálohy kupujúcim. Pre prípad osobného odberu je internetová objednávka len nezáväzná a kúpna zmluva vzniká až pri vlastnom odbere tovaru.     

 

b)                  Predávajúci má vždy právo v závislosti na charaktere objednávky – množstvo tovaru, výške ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napríklad písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne potvrdiť. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny.

 

V. Cena a platba

 

     Ceny uvedené na webových stránkach MANMAT.SK sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chyb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcu. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti v predajni predávajúceho alebo pracovníkovi prepravnej firmy. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.

 

     V prípade kedy kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci okamžite vráti platbu zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

 

VI. Dodací lehota

 

     Dodací lehota začína dňom obdržania  záväznej objednávky s podmienkou obdržania všetkých podkladov nutných pre jej včasné vybavenie. V prípade, že tovar je skladom, tak ho predávajúci vyexpeduje – predá dopravcovi hneď  nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom alebo ho nebude možné dopravcovi predať do piatich pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania alebo ponúkne výrobok iný, zrovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí prodávajúci vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho.

 

VII. Dopravné podmienky a poštovné

 

Možnosti spôsobov doručení zásielky a ich ceny:

 

a) balíkovou službou alebo expresnou balíkovou službou Slovenskej pošty  b) osobný odber

 

 

Prehľad možných spôsobov uhradenia tovaru:

 

a)        dobierkou

b)       platba vopred 

 

     Dodacia lehota je do nasledujúceho pracovného dňa od predania tovaru prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie zmienených sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň i ako daňový doklad je priložená v označenom balíku.

 

VIII. Záruka a servis

 

a)                   Ak nie je v on–line katalógu na webových stránkach MANMAT.SK uvedené u daného produktu inak, je záruční doba na produkty 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu.

 

b)                  Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozporu s jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či pôsobením iných neštandardných javov.            

 

c)                   Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo predávajúceho – Zuzana Mikolková Betinská, Moyzesova 730/26, 015 01 RAJEC (osobnú návštevu je nutné dohodnúť vopred).

 

d)                  Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník i v prípade oprávnenej reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie, kedy zároveň zákazník uplatňuje reklamáciu priamo u samotného predajcu, dopraví predávajúci opravený tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou firmou.  

 

e)                  K reklamovanému tovaru je nutné kópiu dokladu o nákupe – faktúra a podrobný popis závady. Pokiaľ sa závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť zabalený v originálnom obale a musí byť kompletný.

 

f)                    Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravou, výmenou za rovnaký výrobok alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok. O spôsobe reklamácie rozhoduje výhradne predávajúci po konzultácii s výrobcom.

 

IX. Vrátenie tovaru

 

        Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14-ti dní od prevzatia tovaru.

 

Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Pred odoslaním na adresu predávajúceho prosíme o zaslanie (e-mailem) formálneho odstúpenia od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme tiež o uvedenie prípadného dôvodu (nie je zákonom vyžadovaný a ani nie je nami jeho uvedenie podmieňované pre vrátenie prostriedkov za cenu tovaru) - pomôžete však nám tak skvalitniť naše služby. Ďakujeme.

 

Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze za tovar, vynímajúc však cenu poštovného, zaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Zaslanie späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú hneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

 

       Spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy:

 

1)                  na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

 

2)                  na dodávku tovaru alebo služieb, ak ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa

 

3)                  na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu nebo zastaraniu.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

     Tieto obchodné podmienky platí v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky.

 

     Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente učinenia a odoslania objednávky.

 

     Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. Účastníci sa dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.

 

XI. Reklamácia poškodenej zásielky

 

      Pri prevzatí zásielky skontrolujte, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Pokiaľ príjemca zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto zásielky je posádka vozidla povinná uviesť do prepravného listu, že zásielka bola prevzatá s poškodeným obalom. Pri prevzatí nekontrolujte obsah zásielky a nevyžadujte si účasť posádky vozidla. Pokiaľ príjemca zásielky zistí skrytú vadu, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu zasielateľovi, a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená.

 

Obchodné podmienky sú platné od  21.08.2009